Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Před použitím webu https://boosy.cz (dále jen „Služba“) provozovaného společností boosy.cz (dále jen „nás“, „my“ nebo „náš “).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Účty

Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout informace, které jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení Podmínek, které může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu v naší Službě.

Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo pro naši Službu nebo službu třetí strany.

Souhlasíte, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti boosy.cz a jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí boosy.cz.

boosy.cz nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že boosy.cz nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním takového obsahu, zboží nebo služeb nebo spoléháním se na ně. na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit váš účet, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Službu.

Všechna ustanovení podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, přetrvají i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Používání služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“. Služba je poskytována bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mezi námi mohli mít ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás.

 

 

Last updated: 8. 11. 2021

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://boosy.cz website (the “Service”) operated by boosy.cz (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of boosy.cz and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by boosy.cz.

boosy.cz has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that boosy.cz shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Czechia without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.